DICTIONARY

(Total Entries : 263789)
Name :
Email :
Comment :
Captcha :
Dictionary Definition :
Definition[1]

 

梵語藥叉,亦云夜叉,華言勇健。謂若有藥叉,樂度本倫,菩薩即於彼前,應現藥叉身而為說法,令其成就也。

Source
明,一如《三藏法數》字庫
Back to Top