DICTIONARY

(Total Entries : 263789)
Name :
Email :
Comment :
Captcha :
Dictionary Definition :
Definition[1]

即斷界、離界、滅界。此三界皆以無為解脫(擇滅無為)為體。即於九結(愛、恚、慢、無明、見、取、疑、嫉、慳)之中,離貪結而得擇滅,稱為離界;斷除貪以外之八結而得擇滅,稱為斷界;滅貪等所隨增之事而得擇滅,稱為滅界。此係依據世俗之理而有三界之異,若約實義而言,則其體並無差別。其中斷、離二界由斷煩惱而得,滅界係依滅惑所緣之境事而得。以上為小乘之說。此外,三界名義之解釋有數種說法,據大毘婆沙論卷二十九載,有謂一切行斷故名斷界,一切行離故名離界,一切行滅故名滅界;或謂愛結斷者稱為離界,無明結斷者稱為斷界,諸餘結斷者稱為滅界;亦有說若八結及此相應並生等斷稱為斷界,若愛結及此相應並生等斷稱為離界,若諸餘順結法及此相應並生等斷稱為滅界等。又大乘唯識宗則謂斷界乃斷見道所斷之諸行,離界乃離修道所斷之諸行,滅界乃滅所依所攝之諸行。〔雜阿含經卷十七、大毘婆沙論卷二十二、俱舍論卷二十五、顯宗論卷二十四、瑜伽師地論卷二十七〕(參閱「三界」584)

Source
佛光電子大辭典
Page
p6567
Back to Top